Copyright 2020 - ОШ ''Владимир Роловић''

Индивидуални разговори са родитељима

Родитељи се често нађу у ситуацијама или дилемама, које не знају на који начин да реше и тада им је стручна помоћ увек добродошла. Савремен родитељ се све мање ослања на свој инстинкт и на искуство претходних генерација, а све чешће тражи научно решење свих проблема, које родитељство са собом носи. Разговор са наставником, психологомили педагогомили неким другим радникомчесто опусти родитеља и донесе решење проблема.Наши сарадници су и сарадници наших родитеља.

Родитељски састанци

Родитељски састанци се одржавају најмање 5 пута годишње, са дневним редом који је специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ родитељског састанка је упознавања родитеља са организационим или васпитно-образовним радом у Школи.

Школски одбор

Законском регуалтивом дефинисано је да 3 члана Школског одбора као органа управљања Школом буду представници родитеља.

Савет родитеља

Представници сваког одељења Школе чине Савет родитеља Школе.

Будући да Савет родитеља има значајну улогу и овлашћења у регулисању живота школе (члан 58) и то не само у предлагању намене средстава прикупљених од родитеља (став 7) идавања сагласности на програм екскурзија и наставе у природи (став 10), већ и приликомпредлагања мера за осигурање квалитета и унапређење васпитно-образовног рада (став 3),разматрање предлога програма образовно-васпитног рада, развојног плана, годишњегплана рада и извештаја о вредновању и самовредновању (члан 5), важно је да се оствари двосмерна комуникација: од родитеља ка њиховим представницимау Савету и од представника Савета ка родитељима који су их изабрали.

Области сарадње са породицом

Родитељи/старатељи треба да буду детаљно информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се посредно или непосредно тичу њихове деце и њих, као и о могућностима на које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно-образовног процеса

Информисање родитеља и старатеља:

  • креирање странице намење родитељима на сајту Школе
  • организовање Отворених врата – термина када родитељи имају могућност да са наставницима разговарају о раду и напредовању ученика
  • месечно организовање Отвореног дана, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду
  • организовање и реализација родитељских састанака

Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања:

  • укључивање родитеља у Савет родитеља Школе,
  • укључивање родитеља у Школски одбор,
  • укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно планирање, сарадња са локалном заједницом и породицом и сл.),
  • испитивање потреба и очекивања родитеља анкетирањем на крају сваког полугодишта,
  • родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у индивидуалном образовном плану, да по потреби предлажу спољне сараднике у тиму који се бави образовним планом, као и да дају одобрење за спровођење тог индивидуалног образовног плана

Сарадња

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. У васпитно-образовном раду неопходна је сарадња породице и школе.

То је један од услова за испољавање позитивних ефеката васпитно-образовног процеса. Успешна сарадња школе и породице омогућава квалитетнији развој ученик, развијање родитељских компетенција и унапређење васпитно- образовног рада.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом  организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.

Водич за избор занимања:  http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Мали тест "калкулатор" који вам оквирно може показати које области вам одговарају можете наћи и урадити на:

http://prijemni.infostud.com/kalkulator-za-profesionalnu-orijentaciju

Званичан линк Националне службе за запошљавање

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/saveti/profesionalna_orijentacija__kako_odabrati_zanimanjez.cid272

Мала матура (бесплатана припрема за

завршни испит он лине)

http://mala-matura.com/stranica/24/zavrsni-ispit-polaganje-i-priprema

Контакт

Адреса матичне школе: Омладинско шеталиште 10

Адреса издвојеног одељења: 17. Октобар 108

Раковица, Београд

Бројеви телефона: 

Директор школе: 011/2332882

Секретар школе: 011/2332882

Издвојено одељење: 011/2336401

E-mail adresa: os-v.rolovic@mts.rs

Корисни линкови

Званична презентациjа Министарства просвете Републике Србиjе
http://www.mpn.gov.rs/

Mатематичко такмичење Мислиша
http://www.mislisa.rs

Mатематичко друштво Архимедес
http://www.arhimedes.co.rs/

Тестови из математике за основце
http://oliver.glogonj.net/?page_id=37

Математирање, решени задаци за квалификациони испит
http://www.matematiranje.com/index.html